Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Fersys Haarlem, hierna te noemen “Fersys Haarlem”, en alle overeenkomsten gesloten door Fersys Haarlem en de opdrachtgever, hierna te noemen “opdrachtgever”, de daaruit voortvloeiende leveringen, diensten en verbintenissen van welke aard dan ook inbegrepen, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Opdrachtgever is geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze voorwaarden, zelfs wanneer de voorwaarden niet nadrukkelijk zijn aangeboden door Fersys Haarlem

1.3 Door opdrachtgever gehanteerde algemene of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Fersys Haarlem zijn aanvaard.

1.4 Fersys Haarlem zal altijd proberen te handelen, zoals het een goed ondernemer betaamd. Hierbij staat een goede service naar de opdrachtgever centraal.

Artikel 2 Begrippen

In deze voorwaarden worden de onderstaande begrippen indien zij in de daarbij vermelde betekenis gebruikt worden met een beginhoofdletter geschreven: Maatwerk programmatuur: de door Fersys Haarlem in opdracht van opdrachtgever te ontwikkelen computerprogramma’s en/of te vervaardigen aanpassingen op Standaard programmatuur, met bijbehorende documentatie; Standaard programmatuur: computerprogramma’s met bijbehorende documentatie voorzover deze niet in opdracht van opdrachtgever geheel of gedeeltelijk zijn of worden ontwikkeld; Programmatuur: Maatwerk- en Standaardprogrammatuur; Documentatie: door Fersys Haarlem verschafte beschrijving van de functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van de Programmatuur, al of niet vervat in de Programmatuur of in de afzonderlijke boeken of andere gegevensdragers; Apparatuur: het computersysteem of de (personal)computers die volgens overeenkomst door Fersys Haarlem aan opdrachtgever wordt of worden geleverd, inclusief de daarbij behorende documentatie en accessoires; Site: samenstel van data, vormgeving en/of programmatuur bedoeld voor enige vorm van informatieoverdracht en/of andere dienstverlening door middel van Internet, Intranet of vergelijkbare communicatie;

Onderhoud: A: het door preventieve en correctieve maatregelen zorg dragen voor het conform de specificaties functioneren van programmatuur of apparatuur, al dan niet na melding van niet-functioneren door opdrachtgever; B: het verlenen van telefonische assistentie bij een melding van niet-functioneren door opdrachtgever; een en ander voor zover het niet-functioneren voortvloeit uit natuurlijke slijtage en/of uit eigen gebreken van de betreffende apparatuur en programmatuur; Responsetijd: de maximumtijd die verstrijkt tussen het tijdstip van het melden van het niet-functioneren van programmatuur en/of apparatuur tot het tijdstip waarop Fersys Haarlem met enige vorm van Onderhoud aanvangt; Kantoortijd: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, uitgezonderd erkende feestdagen; Ondersteuning: het gedurende een vast aantal uren per week of maand verrichten van werkzaamheden met betrekking tot apparatuur en programmatuur, zoals installatie, reparatie, onderhoud en advisering;

Artikel 3 Tot stand komen overeenkomst

3.1 Door Fersys Haarlem gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2 In de offerte genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en opgemaakt in euro, tenzij anders aangegeven.

3.3 Indien zich een verhoging van de door Fersys Haarlem te maken kosten voordoet, waarop Fersys Haarlem geen invloed kan uitoefenen, kan Fersys Haarlem de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs en indien deze verhoging niet voortkomt uit wijziging van de opdracht, kunnen partijen de betreffende overeenkomst ontbinden met dien verstande dat opdrachtgever gehouden is Fersys Haarlem te betalen voor het reeds door Fersys Haarlem geleverde of reeds ingekochte en zonder dat partijen overigens jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

Artikel 4 De overeenkomst

4.1 Een overeenkomst kan ondermeer betrekking hebben op het door Fersys Haarlem leveren van advieswerkzaamheden, Programmatuur, Sites, Apparatuur, Onderhoud, Ondersteuning en het door Fersys Haarlem verhuren van Apparatuur.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van Fersys Haarlem voortvloeiend uit een overeenkomst inspanningsverbintenissen.

4.3 Fersys Haarlem is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.

Artikel 5 Betalingen

5.1 Opdrachtgever dient zijn verplichtingen na te komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de betaling door particuliere opdrachtgevers op de factuurdatum en voor overige opdrachtgevers, na nadrukkelijke acceptatie, binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2 Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking.

5.3 Fersys Haarlem is altijd gerechtigd opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door opdrachtgever te verlangen.

5.4 Bij niet (tijdige) betaling zal opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in gebreke zijn.

5.5 Indien opdrachtgever in gebreke is, is opdrachtgever over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is opdrachtgever alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% over het door opdrachtgever verschuldigde met een minimum van 50,- euro excl. BTW.

5.6 Indien opdrachtgever in gebreke is, worden de vorderingen van Fersys Haarlem terstond opeisbaar en kan opdrachtgever geen aanspraak meer maken op enig betalingstermijn.

5.7 Indien Fersys Haarlem kosten heeft moeten maken, welke kosten Fersys Haarlem in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient opdrachtgever ook deze kosten aan Fersys Haarlem te betalen.

Artikel 6 Termijnen en uitvoering

6.1 Alle (leverings)termijnen zijn door Fersys Haarlem op basis van haar ervaring en kennis van de haar ter beschikking gestelde informatie vastgesteld. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Fersys Haarlem niet aansprakelijk indien enige termijn niet in acht kan worden genomen.

6.2 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Fersys Haarlem mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, benodigde materialen, toegang tot apparatuur en werkruimtes, en/of het tijdig aanbrengen van voor een juiste installatie benodigde voorzieningen. Nadrukkelijk zij vermeld dat indien Fersys Haarlem op een afgesproken tijdstip werkzaamheden bij opdrachtgever wenst te verrichten en door niet aan haar toe te rekenen oorzaak niet onmiddellijk na aankomst kan aanvangen met deze werkzaamheden, dan wel reeds aangevangen werkzaamheden niet kan voortzetten, opdrachtgever gehouden is de wachttijd aan Fersys Haarlem te vergoeden.

6.3 De kosten voor en het risico van een transport van apparatuur en/of programmatuur zijn altijd voor Opdrachtgever, onverschillig of het transport door of namens Fersys Haarlem geschiedt en onverschillig of het transport geschiedt in verband met een overeenkomst tot huur, koop, Onderhoud, Ondersteuning of anderszins.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Handelsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie van één partij die op grond van de (uitvoering van) de opdracht ter kennis komen van de andere partij, zal deze partij op geen enkele wijze aan derden meedelen. Tot vertrouwelijke informatie behoort, zonder dat dit begrip daartoe is beperkt, de Programmatuur en de door partijen ter beschikking gestelde gegevens en concepten.

7.2 Fersys Haarlem heeft het recht bekend te maken dat aan haar door opdrachtgever een opdracht is verstrekt, alsmede de globale strekking van de opdracht.

Artikel 8 Auteursrecht

8.1 Het auteursrecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de Programmatuur, een Site, dan wel ontstaan door werkzaamheden en/of diensten verricht dan wel op Apparatuur en andere materialen geleverd door Fersys Haarlem, zullen exclusief eigendom van Fersys Haarlem of haar recht-verkrijgenden zijn. Opdrachtgever zal slechts die gebruiksrechten verwerven die nadrukkelijk in deze algemene voorwaarden zijn vermeld. Partijen kunnen uitsluitend schriftelijk anders overeenkomen.

8.2 Fersys Haarlem is gerechtigd op het door haar geleverde haar merk(en) en of handelsna(a)m(en) te vermelden. Opdrachtgever zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet van het door Fersys Haarlem geleverde verwijderen.

8.3 Fersys Haarlem zal opdrachtgever vrijwaren tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat het door Fersys Haarlem geleverde inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld, heeft Fersys Haarlem het recht het geleverde te wijzigen of te vervangen door gelijkwaardige programmatuur, apparatuur een site en/of werkzaamheden. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat zij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan Fersys Haarlem meldt. Opdrachtgever zal alle relevante stukken onverwijld aan Fersys Haarlem ter hand stellen. Fersys Haarlem zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de wijze van verweer te bepalen en eventuele schikkingsonderhandelingen te voeren.

8.4 Opdrachtgever garandeert Fersys Haarlem dat (het uitvoeren van) de door haar aan Fersys Haarlem verstrekte opdracht, de geleverde gegevens en materialen daarin begrepen, geen inbreuk maakt op enig ander subjectief recht van een derde, dan wel op enige andere rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Opdrachtgever vrijwaart Fersys Haarlem terzake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag terzake. Tot de hier bedoelde rechten behoren met name onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit privacyregelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving. Indien Fersys Haarlem reden heeft aan het rechtmatigheid van de openbaarmaking en verveelvoudiging van de door opdrachtgever aangeleverde gegevens te twijfelen is zij gerechtigd haar verbintenissen op te schorten totdat opdrachtgever tot tevredenheid van Fersys Haarlem aantoont gerechtigd te zijn tot bedoelde openbaarmaking en verveelvoudiging.

8.5 Opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van alle noodzakelijke licenties met betrekking tot programmatuur waaraan Fersys Haarlem werkzaamheden dient te verrichten. Opdrachtgever stelt Fersys Haarlem de dragers waarop deze programmatuur oorspronkelijk is geleverd ter beschikking.

Artikel 9 Gebruiksrechten

9.1 Opdrachtgever bezit slechts enig gebruiksrecht indien en voorzover hij zijn verbintenissen tijdig en volledig nakomt.

9.2 Voorzover de opdracht betrekking heeft op leveranties of diensten niet zijnde of behorende tot Apparatuur, een Site of Programmatuur, is het gebruiksrecht dat opdrachtgever op het door Fersys Haarlem geleverde toekomt, beperkt tot het gebruik dat, gelet op het doel en de aard van de opdracht, rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit. De eigendom van alle materialen blijft bij Fersys Haarlem.

9.3 Opdrachtgever verkrijgt van Fersys Haarlem het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Programmatuur en een Site te gebruiken in computerleesbare vorm, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van de overeenkomst en van de licentievoorwaarden die door leveranciers van niet door Fersys Haarlem vervaardigde en door Fersys Haarlem aan Opdrachtgever geleverde Programmatuur worden gehanteerd, welk recht door opdrachtgever wordt aanvaardt.

9.4 Opdrachtgever mag de Programmatuur slechts gebruiken op de computerapparatuur die partijen schriftelijk overeen zijn gekomen. Indien geen computerapparatuur schriftelijk is overeengekomen, is het gebruik beperkt tot gebruik op de computerapparatuur waarop de Programmatuur voor het eerst door opdrachtgever is gebruikt, via ten hoogste één terminal.

9.5 Opdrachtgever mag een door Fersys Haarlem geleverde Site uitsluitend (doen) laden en openbaar maken op de door partijen overeengekomen computerapparatuur, dan wel op de computerapparatuur welke door de door partijen overeengekomen provider wordt gebruikt. Indien geen computerapparatuur of provider is aangewezen, is het gebruik toegestaan op en beperkt tot de computerapparatuur waarop de Site voor het eerst door opdrachtgever of een door hem aangewezen provider is gebruikt.

9.6 Opdrachtgever mag de Programmatuur slechts gebruiken voor gegevensverwerking binnen zijn eigen onderneming en binnen ondernemingen van 100% dochtermaatschappijen van opdrachtgever.

9.7 Opdrachtgever mag de Programmatuur en een Site slechts op enige andere dan in Artikel 9.4 bedoelde computerapparatuur gebruiken indien en zolang deze apparatuur niet functioneert wegens storing of onderhoudswerkzaamheden. Bij hervatting van het gebruik op de apparatuur dient het door Fersys Haarlem geleverde direct uit de vervangende computerapparatuur verwijderd te worden.

9.8 Opdrachtgever mag de Programmatuur en een Site ook gebruiken op de in Artikel 9.4 vermelde computerapparatuur nadat deze in het kader van capaciteitsuitbreiding of “upgrading” wordt gewijzigd.

9.9 Het is opdrachtgever uitsluitend toegestaan: I. – de Programmatuur in de in Artikel 9.4, 9.7 en 9.8 aangewezen computerapparatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover technisch noodzakelijk voor de verkregen gebruiksrechten; II. – twee reservekopieën van het door Fersys Haarlem geleverde te maken.

9.10 Het is opdrachtgever niet toegestaan: – de door Fersys Haarlem geleverde Programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel derden inzage te geven in de Programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derden de door hen door de inzage opgedane kennis zullen aanwenden voor andere programmatuur; – anders dan als onderdeel van de in Artikel 9.10 sub I bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de Programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fersys Haarlem; – de door Fersys Haarlem geleverde Programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik; – de door Fersys Haarlem geleverde Programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, wijzigen daarbij inbegrepen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan opdrachtgever is toegestaan.

9.9 Schade op grond van handelingen in strijd met dit artikel bedraagt aan de zijde van Fersys Haarlem per handeling altijd minimaal de door haar ingeval van Standaardprogrammatuur terzake het gebruiksrecht, en ingeval van Maatwerkprogrammatuur en een Site de terzake de vervaardigingskosten, aan opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding, onverminderd het recht van Fersys Haarlem volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Broncode

De broncode van de Programmatuur blijft eigendom van Fersys Haarlem en wordt niet aan opdrachtgever geleverd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 Maatwerk programmatuur

11.1 Partijen zullen de specificaties waaraan de te ontwikkelen Maatwerk programmatuur moet voldoen vooraf schriftelijk overeenkomen.

11.2 In opdracht van opdrachtgever geleverd meerwerk, zal door Fersys Haarlem gefactureerd worden conform de aan de overeenkomst ten grondslag liggende tarieven.

11.3 De Maatwerk programmatuur zal worden geleverd in objectcode, tenzij anders overeengekomen.

11.4 A. Opdrachtgever zal het recht hebben de Maatwerk programmatuur in zijn bedrijf te gebruiken zoals partijen dit recht schriftelijk overeenkomen. B. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen als bedoeld in de vorige zin zal opdrachtgever de gebruiksrechten genoemd in artikel 9 bezitten.

Artikel 12 Levering en acceptatie Maatwerk programmatuur

12.1 De levering geschiedt door middel van het ter beschikking stellen van de Maatwerk programmatuur aan opdrachtgever, dan wel, indien partijen zulks overeenkomen, door installatie van de Maatwerk programmatuur door Fersys Haarlem.

12.2 Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen na de levering een acceptatietest uit te voeren.

12.3 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zal na het constateren van gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest aan de Maatwerk programmatuur, Fersys Haarlem de geconstateerde gebreken binnen redelijke termijn herstellen, in die zin dat na het herstel de Maatwerk programmatuur op essentiële punten aan de overeengekomen specificaties zal dienen te voldoen. De kosten daarvan zijn, indien de Maatwerk programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld, voor Fersys Haarlem.

12.4 Acceptatie van de Maatwerk programmatuur wordt geacht te zijn geschied door de levering in het geval geen acceptatietest is overeengekomen. Indien partijen de uitvoering van een acceptatietest overeen zijn gekomen, wordt de Maatwerk programmatuur geaccepteerd hetzij doordat opdrachtgever de Maatwerk programmatuur uitdrukkelijk accepteert, hetzij doordat binnen 14 (veertien) dagen na de levering of na herstel van gebreken door Fersys Haarlem in het vorige lid bedoeld, opdrachtgever Fersys Haarlem niet schriftelijk heeft geïnformeerd over (nadere) gebreken in de Maatwerk programmatuur.

Artikel 13 Levering Standaard programmatuur en een Site

Fersys Haarlem draagt zorg voor levering van de Standaard programmatuur en een Site. Op verzoek van opdrachtgever kan Fersys Haarlem tegen de door haar gebruikelijk gehanteerde tarieven, zorg dragen voor installatie van de Standaard programmatuur en de Site.

Artikel 14 Apparatuur

14.1 Fersys Haarlem behoudt zich de eigendom van de Apparatuur voor, totdat opdrachtgever aan al zijn verbintenissen uit de overeenkomst(en) op grond waarvan de Apparatuur wordt geleverd heeft voldaan. Opdrachtgever verkrijgt pas de eigendom van de Apparatuur nadat hij volledig aan alle verbintenissen uit deze overeenkomst(en), heeft voldaan.

14.2 Voorzieningen ter plaatse van de aflevering die naar de mening van Fersys Haarlem moeten worden aangebracht in verband met de installatie, zijn voor rekening van opdrachtgever. Omtrent voorzieningen anders dan de gebruikelijke, zal Fersys Haarlem opdrachtgever informeren.

14.3 Alle risico’s van verlies of schade aan de Apparatuur zijn, onverminderd artikel 6.4, voor rekening van opdrachtgever vanaf het moment van levering van de Apparatuur.

14.4 Partijen kunnen een acceptatietest overeenkomen die tot doel heeft na installatie van de Apparatuur te controleren of deze, eventueel in samenhang met de Programmatuur, functioneert volgens de overeengekomen specificaties. De kosten van deze test zijn voor rekening van opdrachtgever.

14.5 Indien uit de acceptatietest blijkt dat de Apparatuur op essentiële punten niet aan de specificaties voldoet en dat hierdoor bedrijfsmatige ingebruikstelling niet mogelijk is, is Fersys Haarlem gerechtigd een tweede acceptatietest te laten uitvoeren.

14.6 Indien ook uit deze test blijkt dat de Apparatuur op essentiële punten niet aan de specificaties voldoet, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zijn.

14.7 Indien uit de eerste of tweede acceptatietest blijkt dat de Apparatuur op essentiële punten aan de specificaties voldoet en opdrachtgever tegen het testresultaat geen bezwaren kenbaar maakt, wordt de Apparatuur geacht te zijn geaccepteerd.

14.8 Eventuele kleine gebreken voortvloeiende uit de acceptatietest die aan een bedrijfsmatige ingebruikstelling niet in de weg staan, staan niet in de weg aan acceptatie.

Artikel 15 Onderhoud en Ondersteuning

15.1 Fersys Haarlem vangt ingeval van een overeenkomst met betrekking tot Onderhoud het herstellen van gebreken binnen de overeengekomen Responsetijd aan.

15.2 Het Onderhoud en de Ondersteuning worden gepleegd op de lokatie of in het kantoor van Fersys Haarlem. Voor Onderhoud op lokatie zijn voorrijkosten verschuldigd, mits partijen niet anders zijn overeengekomen

15.3 Indien partijen overeenkomen dat het Onderhoud of de Ondersteuning na 22:00 uur worden verricht, zijn de daarmee gemoeid zijnde hogere kosten veroorzaakt door hogere overwerkvergoedingen en reiskosten voor rekening van opdrachtgever.

15.4 Voor Onderhoud en Ondersteuning komen alleen de in de betreffende opdracht of overeenkomst omschreven apparatuur en programmatuur in aanmerking. Nadrukkelijk strekken Onderhoud en Ondersteuning zich niet uit tot spanningsvoorzieningen. Tevens dienen de eventueel geleverde Apparatuur en Programmatuur volledig te zijn betaald.

15.5 Indien enig onderhoud door derden of opdrachtgever is verzorgd, behoudt Fersys Haarlem zich het recht voor de apparatuur waarop het Onderhoud of de Ondersteuning betrekking hebben voor rekening van opdrachtgever te testen en “op level te brengen” alvorens deze in Onderhoud te nemen, dan wel Ondersteuning te leveren met betrekking tot deze apparatuur.

15.6 Onderhoudswerkzaamheden die voortvloeien uit het onoordeelkundig gebruik, niet door Fersys Haarlem vooraf goedgekeurde en door opdrachtgever aangebrachte wijzigingen in de Programmatuur of van buiten komende oorzaken, zoals mechanische, chemische of electrische inwerkingen op het systeem, fouten in communicatievoorzieningen of spanningsvoorzieningen of koppelingen met of gebruikmaking van apparatuur en programmatuur anders dan door Fersys Haarlem geleverd of goedgekeurd, behoren nadrukkelijk niet tot het Onderhoud. Fersys Haarlem zal deze werkzaamheden verrichten tegen het tarief dat ten grondslag ligt aan de met opdrachtgever overeengekomen onderhoudsprijs.

15.7 Ter voorkoming van misverstanden zij hier gemeld dat in ieder geval in de onderhoudsprijs niet zijn begrepen: – materiaalkosten; – werkzaamheden ten behoeve van een gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur of programmatuur waarop het Onderhoud betrekking heeft; – modificaties aan apparatuur of programmatuur waarop het Onderhoud betrekking heeft, op verzoek van opdrachtgever; – verplaatsing en herinstallatie van apparatuur of programmatuur waarop het Onderhoud betrekking heeft en overige daaruit voortvloeiende werkzaamheden; – werkzaamheden voortvloeiende uit het verminderen of oplossen van problemen van programmatuur en apparatuur waarop het Onderhoud betrekking heeft in verband met het jaar 2000 (de millenniumproblematiek).

15.8 Indien in geval van een overeenkomst met betrekking tot Ondersteuning gedurende een kwartaal in totaal meer uren worden geleverd dan het overeengekomen aantal uren, betaalt opdrachtgever het meerwerk conform de overeengekomen meerwerkvergoeding.

15.9 Een overeenkomst waarin wordt bepaald dat Onderhoud of Ondersteuning wordt geleverd, heeft, tenzij anders bepaald, een duur van 12 maanden. De betreffende overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor een periode van 12 maanden verlengd, tenzij een der partijen de overeenkomst, met inachtneming van een opzegperiode van drie maanden, per aangetekende brief opzegt. Een opzegging kan, met inachtneming van een opzegperiode van drie maanden, tegen iedere datum plaatsvinden indien opdrachtgever de betreffende apparatuur en programmatuur definitief buiten gebruik stelt.

15.10 Onverminderd het in artikel 3.3 van deze voorwaarden bepaalde, is Fersys Haarlem gerechtigd de prijzen van het Onderhoud en de Ondersteuning aan te passen aan stijgingen van het loon- en prijspeil. Tevens is Fersys Haarlem gerechtigd de prijzen van het Onderhoud aan te passen indien blijkt dat de werkzaamheden met betrekking tot het Onderhoud van een aanzienlijk grotere omvang zijn dan de omvang die Fersys Haarlem bij het sluiten van de betreffende overeenkomst als uitgangspunt hanteerde.

Artikel 16 Verhuur

16.1 De duur van een huurovereenkomst is steeds tenminste 1 hele maand of een veelvoud daarvan.

16.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn partijen altijd gerechtigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand de huur schriftelijk op te zeggen. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat het gehuurde voor afloop van de huur in het bezit is van Fersys Haarlem. Bij gebreke daarvan is Opdrachtgever gehouden de overeengekomen huur te betalen totdat het gehuurde in het bezit is van Fersys Haarlem . Deze verplichting tot betaling geldt telkens voor een hele maand.

16.3 Een huurovereenkomst vangt aan doordat Fersys Haarlem Opdrachtgever in het bezit stelt van de Apparatuur.

16.4 Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst is het gehuurde geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht desgevraagd zorg te dragen voor afdoende verzekering van het gehuurde.

16.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen of het gehuurde op een andere lokatie dan het door hem opgegeven bedrijfspand te gebruiken. Bij gebreke aan een dergelijke opgave, geldt het adres zoals dat in de registers van de Kamers van Koophandel en fabrieken is vermeld als de lokatie waarop het gehuurde wordt gebruikt.

16.6 Opdrachtgever dient het gehuurde zorgvuldig en volledig overeenkomstig de verstrekte gebruiksaanwijzing te onderhouden en te gebruiken.

16.7 Ingeval het gehuurde in beslag wordt genomen, dient Opdrachtgever dit onmiddellijk aan Fersys Haarlem te melden, onder toezending van alle op het beslag betrekking hebbende bescheiden.

16.8 Opdrachtgever is niet gerechtigd het gehuurde te wijzigen, te repareren of de instellingen van het gehuurde te wijzigen.

Artikel 17 Garanties en reclames

17.1 Fersys Haarlem is verplicht eventuele gebreken in de Programmatuur die maken dat deze niet aan de specificaties voldoet, zo goed mogelijk te herstellen gedurende en beperkt tot drie maanden na levering dan wel, in het geval van Maatwerk programmatuur, tot drie maanden na een eventuele acceptatie. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen.

17.2 Fersys Haarlem zal gedurende drie maanden na levering of acceptatie van Apparatuur naar keuze van Fersys Haarlem gebreken in de Apparatuur herstellen, de Apparatuur vervangen of onder terugneming van het gebrekkige deel van het geleverde de terzake van dat deel van het geleverde ontvangen bedragen terugbetalen. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten, respectievelijk voor ernstige afwijkingen in de Apparatuur ten opzichte van de in de bijbehorende documentatie aangegeven specificaties. Deze garantie geldt slechts binnen Nederland. Naast deze garantie blijft een eventuele fabrieksgarantie van kracht volgens de bij die garantie gestelde voorwaarden. Fersys Haarlem zal Opdrachtgever desgevraagd behulpzaam zijn bij het inroepen van deze garantie.

17.3 Voor zover het door Fersys Haarlem geleverde geen betrekking heeft op leveringen waaromtrent in deze voorwaarden met betrekking tot de garanties nadere regels worden gegeven, is Fersys Haarlem slechts aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming indien deze schriftelijk binnen acht dagen na levering aan haar zijn gemeld. Fersys Haarlem zal, uitsluitend indien mogelijk, eventuele gebreken in het door haar geleverde, die maken dat het door haar geleverde niet aan de opdracht voldoet, zo goed mogelijk herstellen. Indien binnen voornoemde periode van acht dagen niet schriftelijk is gereclameerd, wordt Fersys Haarlem geacht de betreffende verbintenissen te zijn nagekomen.

17.4 Fersys Haarlem garandeert niet dat alle gebreken in programmatuur of apparatuur geheel kunnen worden verholpen noch dat het geleverde volkomen zonder fouten is. Fersys Haarlem garandeert dat het geleverde virusvrij is.

17.5 Fersys Haarlem verstrekt geen garantie indien A.- de Programmatuur of Apparatuur rechtstreeks door een derde aan opdrachtgever wordt geleverd; B. – de betreffende gebreken tijdens een acceptatietest hadden kunnen worden ontdekt en niet zijn ontdekt; C. – de gebreken voortkomen uit het niet voldoen van de omgeving aan de vereiste specificaties waarin het geleverde wordt gebruikt; D. – opdrachtgever of derden de apparatuur of programmatuur waarop een opdracht betrekking heeft wijzigen of trachten te herstellen, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Fersys Haarlem; E.- eventuele gebreken voortkomen uit onoordeelkundig, onbevoegd of onjuist gebruik door opdrachtgever of derden; F.- geconstateerde gebreken niet met bekwame spoed aan Fersys Haarlem zijn gemeld; G.- het door Fersys Haarlem geleverde wordt gebruikt in combinatie met niet door Fersys Haarlem geleverde of goedgekeurde apparatuur en programmatuur; H.- opdrachtgever niet werkt met de meest recente versies van systeemsoftware en de laatste dan wel de door Fersys Haarlem opgegeven versie van de Standaardprogrammatuur.

17.6 Eventuele werkzaamheden op grond van dit artikel zal Fersys Haarlem zo snel als in haar mogelijkheden ligt, verrichten.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 Opdrachtgever dient zorg ter dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van een back-up. Indien bij de opdracht telecommunicatie/Internet faciliteiten worden gebruikt is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de (tijdige) beschikbaarheid van die faciliteiten. Fersys Haarlem kan hierbij bemiddelen maar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het functioneren of niet tijdig geleverd worden van die faciliteiten. Fersys Haarlem is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.

18.2 Onverminderd de in Artikel 17 verstrekte garanties, sluit Fersys Haarlem iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van Fersys Haarlem of door haar ingeschakelde derden, zulks tot een maximum van het bedrag van de opdracht.

18.3 Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van Fersys Haarlem worden aangenomen, dan is deze beperkt tot de vergoeding die Fersys Haarlem voor het door haar geleverde zou hebben ontvangen, dan wel tot het bedrag dat onder de door Fersys Haarlem afgesloten beroeps- of bedrijfsverzekering voor vergoeding in aanmerking komt, indien dit laatste bedrag hoger is dan eerdergenoemd bedrag. Indien Fersys Haarlem (een deel van) de door opdrachtgever geleden schade op een derde partij kan verhalen, en indien dit bedrag, onder aftrek van door Fersys Haarlem te maken incassokosten, hoger is dan de beide voorgaande bedragen, is de schade beperkt tot dit bedrag verminderd met de door Fersys Haarlem gemaakte incassokosten.

18.4 Fersys Haarlem is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met door of namens haar uitgebrachte en/of vervaardigde adviezen, uitgevoerde instructies, onderzoeken of ontwerpen en tekeningen.

18.5 Ten overvloede zij hier vermeld: · schade voortvloeiende uit problemen van programmatuur en apparatuur, al dan niet door Fersys Haarlem geleverd, in verband met het jaar 2000, is voor rekening van opdrachtgever; · schade ontstaan door vervoer is voor rekening van opdrachtgever, onverschillig wie als vervoerder optreedt, tenzij er aan de zijde van Fersys Haarlem sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 19 Ontbinding

19.1 Fersys Haarlem kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer: – het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken; – opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend; – opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; – Fersys Haarlem gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van opdrachtgever (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.

19.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van Fersys Haarlem terstond opeisbaar en vervallen de gebruiksrechten.

19.3 Indien Fersys Haarlem ten tijde van de ontbinding gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst, tenzij het reeds voldane deel van haar verplichtingen geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20 Overmacht

20.1 Indien Fersys Haarlem al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en indien dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer gelden opvattingen voor haar rekening komt, noch voortvloeit uit ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van diensten en toepassing cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten, noch voortvloeit uit stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder der partijen na 14 dagen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

20.2 Fersys Haarlem kan zich ook op overmacht beroepen wanneer zij reeds in verzuim is.

20.3 Indien Fersys Haarlem ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 Algemene bepalingen

21.1 Op de (rechts)verhouding tussen Fersys Haarlem en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding voorleggen aan een bevoegde rechter in Nederland, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.